Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, được thành lập theo Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Trung tâm Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 503/QĐ-UBND.

Theo đó, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Mới đây, ngày 16/4/2024, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-STNMT ngày 16/4/2024 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Tài nguyên và Môi trường. Tại Quyết định số 88/QĐ-STNMT đã quy định về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm, cũng như các phòng thuộc Trung tâm, cụ thể đó là:

Về cơ cấu tổ chức: Trung tâm Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm 03 phòng: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật môi trường và Phòng Kỹ thuật tài nguyên.

Về Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm:

Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chức năng chuyên môn nghiệp vụ: Hoạt động khảo sát, đo đạc lập bản đồ các loại; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tư vấn kiểm tra nghiệm thu, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc, bản đồ, sản phẩm trích đo, sản phẩm cơ sở dữ liệu đất đai; tư vấn thẩm tra dự án, phương án thiết kế dự toán - kỹ thuật các dự án đo đạc, bản đồ và quản lý đất đai; Hoạt động lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; điều tra, đánh giá đất; điều tra đánh giá thoái hóa đất; thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng đất; xác định giá đất; thực hiện quản lý, khai thác quỹ đất, tổ chức việc đấu giá theo quy định; Hoạt động quan trắc, giám sát, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường; điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường, dự báo diễn biến môi trường, đánh giá tác động biến đổi khí hậu; điều tra thống kê, đánh giá chất thải, tình hình ô nhiễm, suy thái, sự cố môi trường.

Quyền hạn: Quản lý, bố trí, sử dụng viên chức và người lao động của Trung tâm theo vị trí việc làm phù hợp đề án vị trí việc làm của Trung tâm theo quy định của pháp luật;  Được quan hệ giao dịch với các tổ chức, cá nhân để giải quyết công việc trong thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ công phù hợp chức năng của Trung tâm; Được ký hợp đồng với các tổ chức và cá nhân để thực hiện các dịch vụ công trong phạm vị chuyên môn nghiệp vụ về đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; các dịch vụ về quan trắc môi trường; đánh giá tác động môi trường,...; Được ký hợp đồng lao động để thực hiện dịch vụ công phù hợp chức năng của Trung tâm. Trước khi ký hợp đồng lao động phải báo cáo và được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Trung tâm:

 Phòng Hành chính - Tổng hợp

Tham mưu cho Giám đốc trung tâm thực hiện các nhiệm vụ về: Công tác tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; Quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, công tác bảo mật theo quy định; Công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; Quản lý, bố trí và sử dụng có hiệu quả đội ngũ viên chức, lao động, tài sản, vật tư của đơn vị; Theo dõi và thực hiện các chế độ tiền lương, tiền công và bảo hiểm đối với viên chức và người lao động theo quy định;  Xây dựng, lập kế hoạch dự toán thu - chi thường xuyên, thu sự nghiệp và báo cáo thanh quyết toán theo quy định; quản lý tài chính, tài sản của đơn vị; Xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn của Trung tâm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Trung tâm; chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị và cá nhân xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất của đơn vị; Quản lý, theo dõi các dự án, các hợp đồng của Trung tâm; Thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự cơ quan; phối hợp cùng chính quyền địa phương giữ gìn trật tự chung trong khu vực cơ quan; công tác phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh và cảnh quan cơ quan; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Phòng Kỹ thuật môi trường: Quản lý vận hành các trạm quan trắc tự động, tiếp nhận, truyền dẫn, xử lý số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục; Đánh giá tác động môi trường; quan trắc môi trường, phân tích môi trường, lập phương án cải tạo phục hồi môi trường; giám sát, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường; Lập hồ sơ giấy phép môi trường; Xây dựng báo cáo về lĩnh vực môi trường, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thống kê môi trường theo quy định của pháp luật.  

Phòng Kỹ thuật tài nguyên: Về đo đạc bản đồ: Thực hiện các hoạt động khảo sát, đo đạc bản đồ các loại, kiểm tra, nghiệm thu, lập thiết kế - dự toán về lĩnh vực đo đạc bản đồ. Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Kiểm tra, nghiệm thu, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc, bản đồ, sản phẩm trích đo, sản phẩm cơ sở dữ liệu địa chính. Thẩm tra, thẩm định dự án, phương án thiết kế dự toán - kỹ thuật các dự án đo đạc, bản đồ, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính,...Về đất đai: Thống kê, kiểm kê đất đai; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định giá đất; Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất; Điều tra, đánh giá đất đai, thoái hóa đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước; Kiểm kê tài nguyên nước;  Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; quan trắc tài nguyên nước; Thực hiện tư vấn dịch vụ công về khoáng sản.   


Tác giả: Nguyễn Quang Hùng, Viên chức Trung tâm Tài nguyên và Môi trường