QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tiền thân là Phòng Quản lý ruộng đất thuộc Ty Nông nghiệp Lạng Sơn (nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được thành lập năm 1962; đến tháng 01/1981, UBND tỉnh có Quyết định số 1118/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý ruộng đất trực thuộc UBND tỉnh và đến ngày 17/10/1994, UBND tỉnh có Quyết định số 709/QĐ-UB về thành lập Sở Địa chính trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn.

 

Thực hiện Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 30/9/2003 UBND tỉnh có Quyết định số 1820/QĐ-UB về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở tổ chức bộ máy của Sở Địa chính và tiếp nhận bàn giao các tổ chức thực hiện chức năng quản lý về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường từ Sở Nông nhiệp và PTNT, Sở Công nghiệp – Thủ công nghiệp, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Cơ cấu tổ chức khi thành lập Sở gồm có: Lãnh đạo Sở (có 03 đồng chí), 05 phòng chuyên môn, 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; tổng số công chức, viên chức và người lao động có 66 người, trong đó biên chế được giao là 52 người, gồm 30 biên chế quản lý hành chính, 22 biên chế sự nghiệp. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ Đại học chiếm 54%.

 

Ngày 29/4/2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 171/2004/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện Nghị định của Chính phủ và để tham mưu quản lý tốt hơn về các lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường, ngày 24/8/2006 UBND tỉnh có Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; theo đó cơ cấu tổ chức của Sở lúc này gồm có: Lãnh đạo Sở, 07 phòng chức năng và 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Tổng số biên chế được giao là 74 người, trong đó có 34 biên chế quản lý hành chính và 40 biên chế sự nghiệp, ngoài ra còn hợp đồng thêm 30 lao động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, bao gồm các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở. Đến năm 2009, Sở tiếp nhận thêm nhiệm vụ  định giá đất và chủ trì thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh từ ngành Tài chính chuyển giao, theo Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/20009 của Chính phủ.

Đến nay, sau 21 năm thành lập, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gồm: Lãnh đạo Sở (có Giám đốc và 04 Phó Giám đốc), 06 phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Tổng số biên chế được giao là 127 người, trong đó, có 44 biên chế quản lý hành chính, 83 biên chế sự nghiệp; ngoài ra, Sở hợp đồng thêm một số lao động để thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp được giao.