SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN


 
                - Địa chỉ: Số 05, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn


                - Số điện thoại: (84) 02053.870.327


                - Số Fax:            (84) 02053.870.327


                - Email:              stnmt@langson.gov.vn