QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

I. BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

1. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

- Thành phố Lạng Sơn: tải file

- Huyện Cao Lộc: tải file

- Huyện Lộc Bình: tải file

- Huyện Đình Lập: tải file

- Huyện Chi Lăng: tải file

- Huyện Hữu Lũng: tải file

- Huyện Văn Lãng: tải file

- Huyện Tràng Định: tải file

- Huyện Văn Quan: tải file

- Huyện Bình Gia: tải file

- Huyện Bắc Sơn: tải file

2 Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

- Huyện Lộc Bình: tải file

- Huyện Đình Lập: tải file

- Huyện Hữu Lũng: tải file

- Huyện Văn Lãng: tải file

- Huyện Tràng Định: tải file

- Huyện Bình Gia: tải file

- Huyện Bắc Sơn: tải file

- Huyện Văn Quan: tải file

- Thành phố Lạng Sơn: tải file


II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Kế hoạch năm 2023

- Huyện Lộc Bình: tải file

- Huyện Đình Lập: tải file

- Huyện Hữu Lũng: tải file

- Huyện Văn Lãng: tải file

- Huyện Tràng Định: tải file

- Huyện Bình Gia: tải file

- Huyện Bắc Sơn: tải file

- Thành phố Lạng Sơn: tải file

2. Kế hoạch năm 2024

- Thành phố Lạng Sơn: tải file

- Huyện Tràng Định: tải file

- Huyện Văn Lãng: tải file

- Huyện Lộc Bình: tải file