cong So.JPG

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN


 
                - Địa chỉ: Số 05, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn


                - Số điện thoại: (84) 02053.870.327


                - Số Fax:           (84) 02053.870.327


                - Email:              stnmt@langson.gov.vn

 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7406.6080884726825!2d106.761399!3d21.845805!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b54e791c8a7d57%3A0x6d717e2e8bbec8f2!2zNSBMw70gVGjDoWkgVOG7lSwgxJDDtG5nIEtpbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBM4bqhbmcgU8ahbiwgTOG6oW5nIFPGoW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1705548897250!5m2!1svi!2sus" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>