Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai
Số hiệu Số 1702/QĐ-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---