Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lạng Sơn: Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước

UBND tỉnh Lạng Sơn mới đây đã ban hành Văn bản số 727/UBND-KT chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15.

Theo đó, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nghiên cứu, quán triệt, tập huấn và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, trong đó tập trung phổ biến đến các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023 (TNN).

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các quy định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về TNN trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật TNN năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TNN, trong đó lưu ý đến các quy định liên quan đến vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (theo chỉ đạo của Bộ TN&MT tại Công văn số 3201/BTNMT-TNN ngày 20/5/2024 về việc tổ chức triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật TNN năm 2023);

Điều chỉnh danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; điều hoà, phân phối TNN; phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra; cấp, gia hạn, điều chỉnh... giấy phép về TNN; đăng ký khai thác nước mặt, đăng ký sử dụng mặt nước, đào hồ, ao, sông, suối, kênh, mương; phân vùng chức năng nguồn nước mặt; xác định, tổ chức việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xác định dòng chảy tối thiểu; bảo vệ nước dưới đất...

Thường xuyên rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng TNN thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc phải có giấy phép khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng TNN đã được cấp giấy phép thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác TNN mà chưa nộp hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác TNN khẩn trương thực hiện nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác TNN tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, bình đẳng của pháp luật, tránh thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục cập nhật thông tin của giấy phép TNN tại địa chỉ https://gstnn-gp.monre.gov.vn  theo yêu cầu tại Công văn số 638/BTNMT-TNN ngày 10/3/2023 của Bộ TN&MT.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật TNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ TNN, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về TNN trên địa bàn.

Thường xuyên rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng TNN trên địa bàn thực hiện đăng ký, cấp phép TNN theo quy định; thực hiện xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất đối với trường hợp quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 8 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP; quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đã được bàn giao. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo UBND cấp xã tiếp nhận kê khai việc khai thác nước dưới đất của hộ gia đình để sử dụng cho mục đích sinh hoạt với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 54/2024/NĐ-CP; quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước theo phân công; giám sát các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước.


Nguồn:baotainguyenmoitruong.vn Sao chép liên kết