Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn và hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: UBND tỉnh Lạng Sơn

Ngày bắt đầu: 02/07/2024

Ngày kết thúc: 02/08/2024

Số lượt xem: 16

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu