Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 8755/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ ngày 13/10/2023 về việc chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, ngày 06/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn số 1562/UBND-KT để chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Tại nội dung công văn có nêu, nhằm chấn chỉnh và khắc phục vi phạm, khuyết điểm, hạn chế những vi phạm tiềm ẩn, phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát toàn bộ các hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền đang tồn đọng (nếu có) để giải quyết dứt điểm theo quy định, không để tình trạng kéo dài, gây bức xúc cho nhân dân. Rà soát thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến thủ tục hành chính để phát hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân…

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc tham mưu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo đúng quy định. Quán triệt sâu rộng về đạo đức công vụ tới từng tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đất đai; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính bảo đảm đúng thời gian quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết. Khi giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, nghiêm cấm việc trì hoãn, gây khó khăn trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đối với công chức, viên chức được cử trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của tỉnh và các huyện, thành phố khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp phải ứng xử văn minh, lịch sự, hướng dẫn tận tình người dân và doanh nghiệp, không được gây khó khăn và tỏ thái độ nhũng nhiễu, hách dịch không đúng mực gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra về công vụ để
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi vi phạm
trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Điều động, chuyển đổi vị trí
công tác đối với các trường hợp công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, đùn
đẩy, né tránh hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, tham mưu giải quyết
thủ tục hành chính chậm thời gian quy định hoặc có thái độ, tác phong ứng xử
chưa đúng mực khi thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật (nếu có) đối với các cán bộ, công chức, viên
chức tại các đơn vị quản lý, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố có những vi phạm, nhũng nhiễu, gây khó khăn hoặc có phản ánh không tốt trong việc giải quyết thủ tục hành chính của công dân.

- Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công vụ định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm (đặc biệt là việc thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất), gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đồng thời gửi UBND cấp huyện biết để phối hợp chỉ đạo và Báo cáo UBND tỉnh; nghiêm cấm viên chức, người lao động thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố đi nộp và nhận kết quả thay cho người sử dụng đất gây dư luận không tốt tại địa phương, vi phạm quy định Luật Viên chức, Luật Phòng chống tham nhũng. Việc thực hiện giải quyết hồ sơ đúng quy định về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, không để quá hạn; trường hợp chậm hạn phải có lý do kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại thời gian trả kết quả…

(Công văn 1562/UBND-KT của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đồng thời, tại Công văn 1562/UBND-KT, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo, yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố:

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị.

- Văn phòng UBND tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị thực hiện các thủ tục hành chính các cấp, đặc biệt là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố.

- UBND các huyện, thành phố:

Chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo đúng
quy định, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho Phòng Tài nguyên và Môi
trường, UBND các xã, thị trấn, quán triệt sâu rộng về đạo đức, công vụ tới từng
đơn vị, cán bộ địa chính công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai, đặc biệt là công chức địa chính cấp xã.

Kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về
đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ đột xuất, tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực thi công vụ theo quy định. Trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực xảy ra, đặc biệt là các trường hợp có nhiều phản ánh không tốt của người dân.

Tác giả: Tạ Quốc Vinh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn.