Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tên dự thảo Lựa chọn

Ngày bắt đầu: 18/07/2024

Ngày hết hạn: 18/08/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 02/07/2024

Ngày hết hạn: 02/08/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 31/05/2024

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 31/05/2024

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 31/05/2024

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn