Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo thực hiện công bố công khai Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh vừa chỉ đạo thực hiện công bố công khai Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Công văn số 361 /UBND-KT, ngày 21/03/2024).

Hình ảnh minh họa

Theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đăng tải thường xuyên, liên tục Quy hoạch tỉnh và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn và trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoàn thành trước ngày 02/4/2024).

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp triển khai tổ chức thông báo trên kênh, chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về tóm tắt nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, danh mục dự án dự kiến ưu tiên thực hiện của tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (hoàn thành trước ngày 02/4/2024); tổ chức thực hiện phóng sự chuyên đề về Quy hoạch tỉnh và các nội dung chính của Quy hoạch tỉnh. Báo Lạng Sơn chủ trì, phối hợp tổ chức đăng tải tóm tắt nội dung Quy hoạch tỉnh ít nhất một lần trên trang nhất Báo Lạng Sơn (báo in) và trên trang chủ của báo điện tử trong thời gian ít nhất 30 ngày (hoàn thành trước ngày 02/4/2024); tổ chức viết bài, đưa tin về Quy hoạch tỉnh và các nội dung chính của Quy hoạch tỉnh.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đăng tin bài về Quy hoạch tỉnh trên trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương theo tài liệu Quy hoạch tỉnh được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên phát huy tinh thần đoàn kết, huy động đoàn viên, hội viên chung sức đồng lòng thực hiện nhất quán các quan điểm phát triển của tỉnh, các chỉ tiêu, mục tiêu trong Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 

                        Sưu tầm theo: langson.gov.vn