Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

GIỚI THIỆU


- Tên cơ quan: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: Số 05, Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn

- Điện thoại: 02053.719.779


Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Chi  nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc. Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch, có văn phòng và được trang bị làm việc theo quy định của pháp luật. Văn phòng Đăng ký đất đai có 11 Chi nhánh tại 11 huyện, thành phố.


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN


1. Chức năng:

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhập, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.


2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2.2.Thực hiện việc cấp lần đầu cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận)

2.3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2.4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

2.5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

2.6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

2.7. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

2.8. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

2.9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.11. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

2.12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tính hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.


II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo:


Giám đốc

Bà: Nguyễn Đại Dương

Điện thoại: 02053.833.868

Email: ndduong@langson.gov.vn


Phó Giám đốc

Bà: Phan Thị Quyên

Điện thoại: 02053. 719.779

Email: ptquyen@langson.gov.vn

 

Phó Giám đốc

Bà: Tạ Quốc Vinh

Điện thoại: ....................

Email: tqvinh@langson.gov.vn


2. Các tổ chức trực thuộc Văn phòng


Văn phòng đăng ký đất đai có 04 phòng chức năng, 11 Chi nhánh. Tổng số biên

chế được giao là 95 người, cụ thể:

- Phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Phòng Đăng ký và Cấp Giấy chứng nhận;

- Phòng Kỹ thuật địa chính;

- Phòng Thông tin – Lưu trữ;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 11 huyện, thành phố Lạng Sơn./.