Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Tài nguyên nước

Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn Báo cáo số 42/BC-UBND về tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ, kết quả đạt được sau hơn 08 năm tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

z

Tìm kiếm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 264/QĐ-TTG phê duyệt Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước (gọi tắt là Chương trình). Chương trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý.