Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Submitted by Hoàng Thị Nghĩa on 22 April 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số 61/KH-STNMT
Ngày ban hành
Ngày ban hành