Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Submitted by TTCNTT TN&MT on 20 August 2018
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
1.3. Mau giay to 03 ve linh vuc KS.doc 618.5 KB

2. Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

 

TT

Thông tin

Nội Dung

1

Quy định về hồ sơ

 Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

1. Bản chính:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 03 - Mẫu giấy tờ số 03);

b) Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (Phụ lục 02 Mẫu số 22 - Mẫu giấy tờ số 03);

c) Đề án thăm dò khoáng sản (Mẫu số 01 - Mẫu giấy tờ số 03).

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu:

a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài;

c) Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại;

d) Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản;

đ) Các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điều 3 của quy định nay.

3. Ngoài những thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này, trường hợp hồ sơ không do tổ chức, cá nhân tự lập mà thuê đơn vị tư vấn lập thì hồ sơ phải bổ sung thêm bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng của tổ chức, cá nhân đã ký kết với đơn vị tư vấn và hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn; Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn phải đúng theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản. 

2

Quy trình giải quyết

1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp:

- Hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần

2. Chuyển hồ sơ

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

b) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng chuyên môn giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển theo hồ sơ và lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Giải quyết hồ sơ

a) Thẩm định hồ sơ:

- Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng chuyên môn tham mưu gửi đề án thăm dò để lấy ý kiến góp ý của một số chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu và tổ chức thẩm định nội dung đề án thăm dò khoáng sản. Thời gian trả lời ý kiến của chuyên gia không quá 10 ngày, kể từ khi nhận được đề nghị của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nội dung đề án thăm dò khoáng sản phức tạp, Phòng chuyên môn tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng kỹ thuật để thẩm định đề án. Thời gian quyết định việc thành lập, họp Hội đồng kỹ thuật được tính vào thời gian tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

- Kể từ ngày nhận được ý kiến góp ý của các chuyên gia, Phòng chuyên môn có trách nhiệm tham mưu tổng hợp các ý kiến và gửi kèm theo hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản kèm theo ý kiến góp ý của các chuyên gia, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thông qua nội dung đề án thăm dò khoáng sản để cấp phép hoặc thành lập Hội đồng thẩm định trong trường hợp cần thiết.

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa đề án thăm dò khoáng sản theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ý kiến của Hội đồng thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo nêu rõ lý do chưa thông qua đề án hoặc những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án thăm dò khoáng sản.

Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dò bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

b) Trình cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản:

- Kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp lại hồ sơ đã hoàn chỉnh theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thẩm định hồ sơ, đề án, Phòng chuyên môn có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu trình hồ sơ cấp phép thăm dò cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. Trong trường hợp không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Trả kết quả

Phòng chuyên môn nhận kết quả từ UBND tỉnh chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

 

3

Thời gian giải quyết

1. Thời hạn không quá 66 ngày làm việc, cụ thể như sau:

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày.

b) Thẩm định hồ sơ: 45 ngày.

c) Trình cấp Giấy phép thăm dò: 10 ngày.

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày.

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày.

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề có liên quan đến việc cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản và thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản bổ sung,

4

Phí, lệ phí

Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).