Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Submitted by TTCNTT TN&MT on 9 March 2018

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số: 66/QĐ-STNMT ngày 05/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về tài nguyên và môi trường; công tác tài chính; công tác tổng hợp xử lý thông tin; báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch của Sở

- Chủ trì xây dựng các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh, của Giám đốc Sở về quản lý lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch ngành Tài nguyên và môi trường, kế hoạch tài chính.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham mưu đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch ngành, các chương trình đề án và dự án liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành Tài nguyên và môi trường; xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác năm.

- Chủ trì thẩm định các đề án, các luận chứng kinh tế kỹ thuật do các đơn vị thuộc Sở xây dựng trước khi trình Giám đốc Sở xem xét phê duyệt hoặc tham mưu cho Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng, bảo vệ và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, 5 năm, định kỳ tổng hợp kế hoạch.

- Kiến nghị với Giám đốc Sở đưa vào chương trình, kế hoạch công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoặc giao các phòng, đơn vị nghiên cứu xây dựng, dự thảo văn bản triển khai thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

b) Về công tác tổng hợp

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp các báo cáo hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, cả năm về các lĩnh vực của ngành; đôn đốc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đối với hoạt động của phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện và các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Theo dõi, tổng hợp công tác tiết kiệm, chống lãng phí, công tác quản lý, sử dụng tài sản công của toàn Sở.

c) Về công tác tài chính

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt định mức lao động, chi phí, đơn giá sản phẩm thuộc lĩnh vực hoạt động của ngành.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý việc giao, cấp phát, xét duyệt và thanh quyết toán kinh phí; quản lý, thanh quyết toán đối với nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí các đề án, dự án, các chương trình mục tiêu, hỗ trợ có mục tiêu; xây dựng, trình phê duyệt.

- Hướng dẫn các đơn vị dự toán chấp hành nguyên tắc thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật; phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tham mưu ban hành quy trình, mức thu, nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực của ngành.

- Thực hiện các báo cáo đối với lĩnh vực kế hoạch, tài chính thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở quản lý.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện và thanh quyết toán tài chính các dự án của Sở; kiểm tra, giám sát việc thu, chi, nộp ngân sách nhà nước đối với nguồn thu phí, lệ phí, hoạt động dịch vụ và các nguồn thu khác của các đơn vị được giao theo kế hoạch; phối hợp thanh tra các lĩnh vực liên quan đến tài chính, tài sản công.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành chính thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

d) Tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.