Nhảy đến nội dung

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Submitted by TTCNTT TN&MT on 9 March 2018

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số: 148/QĐ-STNMT ngày 08/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về tài nguyên và môi trường; tài chính; giá đất; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác định kỳ, đột xuất theo quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu cho Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch:

- Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì xây dựng các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, của Giám đốc Sở về quản lý lĩnh vực kế hoạch, tài chính ngành Tài nguyên và môi trường;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham mưu đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngành, các chương trình đề án và dự án liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác năm;

- Xây dựng, bảo vệ và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, 5 năm, định kỳ tổng hợp kế hoạch.

b) Công tác tài chính:

- Xây dựng chiến lược dài hạn, kế hoạch 5 năm, chỉ tiêu kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm của Sở;

- Phân khai, giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Sở trên cơ sở kế hoạch vốn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; quản lý thống nhất các nguồn kinh phí của Sở do ngân sách nhà nước cấp;

- Thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo phân cấp;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thẩm định dự toán đối với các chương trình, dự án đầu tư của Sở và của các đơn vị thuộc Sở xây dựng trước khi trình Giám đốc Sở xem xét phê duyệt hoặc tham mưu cho Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện các thủ tục đấu thầu, ký hợp đồng, thanh toán, quyết toán đối với nguồn vốn của các đề án, dự án, công trình giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị xây dựng và thẩm định đơn giá, định mức thuộc lĩnh vực chuyên môn ngành quản lý; hướng dẫn thực hiện các đơn giá, định mức sau khi được phê duyệt;

 - Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thu, chi, nộp ngân sách nhà nước đối với nguồn thu phí, lệ phí, hoạt động dịch vụ và các nguồn thu khác của các đơn vị được giao theo kế hoạch;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành chính thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp các báo cáo đối với lĩnh vực kế hoạch, tài chính thuộc thẩm quyền của Sở.

c) Công tác giá đất:

- Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất;

- Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

d) Công tác tổng hợp:

- Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Tổng hợp báo cáo tháng, quý, 6 thángcả năm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành tài nguyên và môi trường;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý, sử dụng tài sản công của Sở;

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của cấp huyện liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường và chuyển các phòng, đơn vị liên quan xem xét giải quyết theo quy định;

- Phối hợp tổ chức và tổng hợp báo cáo Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

đ) Chủ trì triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

e) Chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức hội nghị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

h) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trình Giám đốc Sở ký.