Nhảy đến nội dung

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.

Theo đó, quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước sông, suối, kênh rạch, hồ, ao, đầm, phá, vùng biển ven bờ tại Thông tư áp dụng cho các công việc: Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1:200.000; Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1:100.000; Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1:50.000; Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1:25.000.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.

Theo quy định tại Thông tư, Định mức được tính cho vùng chuẩn điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước có điều kiện áp dụng như sau: Diện tích vùng điều tra, đánh giá là 100km2; Vùng điều tra, đánh giá là vùng đồng bằng có điều kiện đi lại thuận lợi; Vùng có đô thị từ loại IV trở xuống, không có khu, cụm công nghiệp tập trung; Mật độ sông suối từ 0,5 - < 1,0 km/km2, với những sông suối có chiều dài từ 10km trở lên và có dòng chảy liên tục.

Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước bao gồm các thành phần:
Một là, nội dung công việc: bao gồm các thao tác chính, thao tác phụ để thực hiện bước công việc.

Hai là, phân loại khó khăn, bao gồm: các yếu tố cơ bản gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của bước công việc, công việc làm căn cứ để xây dựng định mức theo loại khó khăn.

Ba là, định biên lao động: bao gồm số lượng, cơ cấu thành phần, trình độ chuyên môn của một nhóm lao động được tổ chức để thực hiện từng bước công việc cụ thể căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp, yêu cầu về chuyên môn của từng nhóm công việc chính.

Bốn là, định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp để sản xuất ra một sản phẩm (hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể) và thời gian lao động trực tiếp phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm theo quy chế kiểm tra nghiệm thu, đơn vị tính là công nhóm/đơn vị sản phẩm. Đối với những công việc bình thường, một công làm việc tính là 8 giờ.
Năm là, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2017. Bãi bỏ các quy định tại chương I phần II và Phụ lục số 01 phần III kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.
 

Tác giả bài viết: Theo: http://www.monre.gov.vn