Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Giới thiệu tổ chức bộ máy của Sở tài nguyên & môi trường tỉnh Lạng Sơn

A – LÃNH ĐẠO SỞ:

GIÁM ĐỐC

Ông: Bùi Văn Côi
Điện thoại: 02053.874.273
Email: bvcoi@langson.gov.vn

 

P.GIÁM ĐỐC

Ông: Nguyễn Đình Duyệt
Điện thoại: 02053.719.757
Email: ndduyet@langson.gov.vn

P.GIÁM ĐỐC

Ông: Ngô Viết Hải
Điện thoại: 02053.873.348
Email: nvhai@langson.gov.vn

P.GIÁM ĐỐC

Ông: Chu Văn Thạch
Điện thoại: 02053.719.688
Email: cvthach@langson.gov.vn

 

B – CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN GỒM CÓ:

1. Văn phòng sở

Điện thoại: 02053.870.327
Fax: 02053.870.327
Email: vpstnmtls@gmail.com

 

Chánh văn phòng

Ông: Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại: 02053.874.581
Email: ntthien@langson.gov.vn

 

2. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra

Ông:Triệu Đức Minh 
Điện thoại: 02053.719.390
Email: tdminh@langson.gov.vn

P. Chánh Thanh tra

Ông: Trần Quang Trung
Điện thoại: 02053.872.359
Email: tqtrung@langson.gov.vn

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phó Trưởng phòng
Bà: Lương Thu Luyên
Điện thoại: 02053.871.812
Email: ltluyen@langson.gov.vn

4. Phòng Quản lý đất đai

Trưởng phòng

Ông: Hoàng Sơn Hải 
Điện thoại: 02053. 719.980
Email: hshai@langson.gov.vn

 

 

Phó phòng

Bà: Lại Thị Vân 
Điện thoại: 02053. 889.868
Email: ltvan@langson.gov.vn

 

5. Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản

Trưởng phòng


Ông: Nguyễn Hữu Trực
Điện thoại: 02053.717.542
Email: nhtruc@langson.gov.vn

Phó phòng

Ông: Lương Văn Nhất
Điện thoại: 02053.873.315
Email:lvnhat@langson.gov.vn

C – CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. Chi cục Bảo vệ môi trường

Chi Cục trưởng

Ông: Nguyễn Vĩnh Phú
Điện thoại: 02053.812.188
Email: nvphu@langson.gov.vn

 

 

 

P.Chi Cục trưởng

Ông: Nguyễn Khắc Anh
Điện thoại: 
Email: nkanh@langson.gov.vn

 

2. Văn phòng Đăng ký đất đai

Q. Giám đốc

Ông: Lương Thị Thủy
Điện thoại: 02053.718.913
Email: ltthuy@langson.gov.vn

 

P.Giám đốc

Bà: Tạ Quốc Vinh
Điện thoại: 02053.833868
Email: tqvinh@langson.gov.vn

P.Giám đốc

Bà: Phan Thị Quyên 
Điện thoại: 02053.719.779
Email: ptquyen@langson.gov.vn

 

3. Trung tâm Tài nguyên và môi trường

 Giám đốc 
Ông: Dương Thần Nội 
Điện thoại: 02053.890.005
Email: dtnoi@langson.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc

Ông: Hứa Văn Chinh 
Điện thoại: 
Email: hvchinh@langson.gov.vn

4. Trung tâm CNTTTN&MT

Giám đốc

Ông: Hoàng Văn Toàn
Điện thoại: 02053.717.742
Email: hvtoan@langson.gov.vn

P.Giám đốc

Ông: Tống Thị Tuyết Lan
Điện thoại: 02053.719.859
Email: tttlan@langson.gov.vn