Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Giới thiệu tổ chức bộ máy của Sở tài nguyên & môi trường tỉnh Lạng Sơn

A – LÃNH ĐẠO SỞ:

GIÁM ĐỐC

Ông: Nguyễn Ngọc Thiều
Điện thoại: 0987.833.368
Email: nnthieu@langson.gov.vn

 

P.GIÁM ĐỐC

Ông: Chu Văn Thạch
Điện thoại: 02053.719.688
Email: cvthach@langson.gov.vn

P.GIÁM ĐỐC

Ông: Ngô Viết Hải
Điện thoại: 02053.873.348
Email: nvhai@langson.gov.vn

P.GIÁM ĐỐC

Ông: Nguyễn Hữu Trực
Điện thoại: 0913.565.288
Email: nhtruc@langson.gov.vn

 

B – CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN GỒM CÓ:

1. Văn phòng sở

Điện thoại: 02053.870.327
Fax: 02053.870.327
Email: vpstnmtls@gmail.com

 

Chánh văn phòng

Ông: Nguyễn Duy Nam
Điện thoại: 02053.874.581
Email: ndnam@langson.gov.vn

Phó Chánh văn phòng

Ông: Hoàng Văn Tôn
Điện thoại: 02053.874.581
Email: hvton@langson.gov.vn

2. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra

Ông:Triệu Đức Minh 
Điện thoại: 02053.719.390
Email: tdminh@langson.gov.vn

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trưởng phòng

Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại: 02053.871.812
Email: ntthien@langson.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Bà: Lương Thu Luyên
Điện thoại: 0915.471.838
Email: ltluyen@langson.gov.vn

4. Phòng Quản lý đất đai

Trưởng phòng

Ông: Hoàng Sơn Hải 
Điện thoại: 02053. 719.980
Email: hshai@langson.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Bà: Lê Thị Hải 
Điện thoại: 0916.774.695
Email: lthai@langson.gov.vn

5. Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản

Phó Trưởng phòng

Bà: An Thị Huyền
Điện thoại: 0916..048.855
Email:athuyen@langson.gov.vn

C – CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. Chi cục Bảo vệ môi trường

Chi Cục trưởng

Ông: Trần Quang Trung
Điện thoại: 02053.872.359
Email: tqtrung@langson.gov.vn

 

 

 

P.Chi Cục trưởng

Ông: Nguyễn Khắc Anh
Điện thoại: 
Email: nkanh@langson.gov.vn

 

2. Văn phòng Đăng ký đất đai

Giám đốc

Ông: Nguyễn Đại Dương
Điện thoại: 02053.775.622
Email: ndduong@langson.gov.vn

 

P. Giám đốc

Bà: Tạ Quốc Vinh
Điện thoại: 02053.833868
Email: tqvinh@langson.gov.vn

P. Giám đốc

Bà: Phan Thị Quyên 
Điện thoại: 02053.719.779
Email: ptquyen@langson.gov.vn

 

P. Giám đốc

Bà: Tống Thị Tuyết Lan
Điện thoại: 02053.719.859
Email: tttlan@langson.gov.vn

 

3. Trung tâm Tài nguyên và môi trường

Phó Giám đốc phụ trách

Ông: Hứa Văn Chinh 
Điện thoại: 02053.786.666
Email: hvchinh@langson.gov.vn

Phó Giám đốc

Bà: Lương Thị Thủy 
Điện thoại: 02053.890.105
Email: ltthuy@langson.gov.vn