Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Giới thiệu tổ chức bộ máy của Sở tài nguyên & môi trường tỉnh Lạng Sơn

A – LÃNH ĐẠO SỞ:

GIÁM ĐỐC

Ông: Bùi Văn Côi
Điện thoại: 02053.874.273
Email: bvcoi@langson.gov.vn

 

P.GIÁM ĐỐC

Ông: Chu Văn Thạch
Điện thoại: 02053.719.688
Email: cvthach@langson.gov.vn

P.GIÁM ĐỐC

Ông: Ngô Viết Hải
Điện thoại: 02053.873.348
Email: nvhai@langson.gov.vn

P.GIÁM ĐỐC

Ông: Nguyễn Hữu Trực
Điện thoại: 
Email: nhtruc@langson.gov.vn

 

B – CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN GỒM CÓ:

1. Văn phòng sở

Điện thoại: 02053.870.327
Fax: 02053.870.327
Email: vpstnmtls@gmail.com

 

Chánh văn phòng

Ông: Nguyễn Duy Nam
Điện thoại: 02053.874.581
Email: ndnam@langson.gov.vn

Phó Chánh văn phòng

Bà: Lương Thu Luyên
Điện thoại: ............
Email: ltluyen@langson.gov.vn

2. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra

Ông:Triệu Đức Minh 
Điện thoại: 02053.719.390
Email: tdminh@langson.gov.vn

P. Chánh Thanh tra

Ông: Trần Quang Trung
Điện thoại: 02053.872.359
Email: tqtrung@langson.gov.vn

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trưởng phòng

Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại: 02053.871.812
Email: ntthien@langson.gov.vn

4. Phòng Quản lý đất đai

Trưởng phòng

Ông: Hoàng Sơn Hải 
Điện thoại: 02053. 719.980
Email: hshai@langson.gov.vn

 

 

Phó phòng

Bà: Lại Thị Vân
Điện thoại: 02053. 889.868
Email: ltvan@langson.gov.vn

Phó phòng

Bà: Lê Thị Hải 
Điện thoại: 
Email: lthai@langson.gov.vn

5. Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản

Phó phòng

Ông: Lương Văn Nhất
Điện thoại: 02053.873.315
Email:lvnhat@langson.gov.vn

C – CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. Chi cục Bảo vệ môi trường

Chi Cục trưởng

Ông: Nguyễn Vĩnh Phú
Điện thoại: 02053.812.188
Email: nvphu@langson.gov.vn

 

 

 

P.Chi Cục trưởng

Ông: Nguyễn Khắc Anh
Điện thoại: 
Email: nkanh@langson.gov.vn

 

2. Văn phòng Đăng ký đất đai

Giám đốc

Ông: Nguyễn Đại Dương
Điện thoại: 02053.775.622
Email: ndduong@langson.gov.vn

 

P. Giám đốc

Bà: Tạ Quốc Vinh
Điện thoại: 02053.833868
Email: tqvinh@langson.gov.vn

P. Giám đốc

Bà: Phan Thị Quyên 
Điện thoại: 02053.719.779
Email: ptquyen@langson.gov.vn

 

3. Trung tâm Tài nguyên và môi trường

 Giám đốc 
Ông: Dương Thần Nội 
Điện thoại: 02053.890.005
Email: dtnoi@langson.gov.vn

Phó Giám đốc

Bà: Lương Thị Thủy 
Điện thoại: 02053.890.105
Email: ltthuy@langson.gov.vn

 

Phó Giám đốc

Ông: Hứa Văn Chinh 
Điện thoại: 02053.786.666
Email: hvchinh@langson.gov.vn

4. Trung tâm CNTTTN&MT

Giám đốc

Ông: Hoàng Văn Toàn
Điện thoại: 02053.717.742
Email: hvtoan@langson.gov.vn

P. Giám đốc

Ông: Tống Thị Tuyết Lan
Điện thoại: 02053.719.859
Email: tttlan@langson.gov.vn