Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

 

GIỚI THIỆU

 

- Tên cơ quan: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu - Tổ 9 - Khối 8 - phường Đông Kinh - Thành phố Lạng Sơn

- Điện thoại: 0253.718.679

 

          Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn được thành lập tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 08/07/2008. Chi cục Bảo vệ môi trường là cơ quan quản lý nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch, có trụ sở làm việc và được trang bị phương tiện cần thiết để phục vụ công tác.

 

          I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

          1. Chức năng:

Chi cục Bảo vệ môi trường có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường do cơ quan nhà nước ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc ban hành.

 

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

          2.1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiêm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành phê duyệt;

          2.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;

          2.3. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo đánh giá tác động môi trường theo quy định chung của pháp luật; giúp Giám đốc kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư;

          2.4. Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và loại phát thải trên địa bàn tỉnh; trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký hành nghề quản lý chất thải; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn;

          2.5 Giúp Giám đốc Sở phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiêm môi trường; trình Giám đốc Sở về việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đề nghị của các cơ sở đó;

          2.6 Đánh giá, cảnh báo và dự báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thái và phục hồi môi trường;

          2.7. Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học theo phân công của Giám đốc Sở;

          2.8 Giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình quan trắc môi trường, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường theo nội dung chương trình đã được phê duyệt hoặc theo đặt hàng của tổ chức, cá nhân; xây dựng báo cáo hiện trường môi trường và xây dựng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường ở địa phương;

          2.9 Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

          2.10 Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và cán bộ địa chính - xây dựng cấp xã; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

          2.11 Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề nghị Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

          2.12 Quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục khi được thành lập và phân cấp;

          2.13 Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

          2.14 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

         

          II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

          1. Chi cục trưởng

          Ông: Nguyễn Vĩnh Phú

          ĐT: 0253.812.188

                       

          P. Chi cục trưởng

          Ông: Nguyễn Khắc Anh

          Email: nkanh@langson.gov.vn

 

            2. Các phòng trực thuộc

          Chi cục Bảo vệ môi trường có 02 phòng chức năng và 10 biên chế, thực hiện nhiệm vụ được giao:

          - Phòng Tổng hợp đánh giá tác động và môi trường;

          - Phòng Kiểm soát ô nhiễm.