Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN ĐẤU THẦU DỰ ÁN VILG

Submitted by on 25 August 2020

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và huyện Bình Gia thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 04 huyện Cao Lộc,Tràng Định, Bình Gia và Lộc Bình (Giai đoạn 1, năm 2019)

Subscribe to Thông tin đấu thầu dự án VILG