Skip to main content

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 96/KH-STNMT 11-08-2023 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2023 - 2025
Số 109/QĐ-STNMT 14-04-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu “Tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến” và “Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến” cho các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Số 198/QĐ- VPĐKĐĐ- 13-03-2023 V/v tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai theo hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công thiết yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 191/TB-STNMT 29-08-2022 THÔNG BÁO Về việc thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Số 99/KH-STNMT 22-08-2022 KẾ HOẠCH Về việc thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Số 49/TB-CNVPĐKĐĐ 09-07-2022 Thông báo về việc nhận thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến mưc độ 3,4 trên địa bàn thành phố
Số 1425/STNMT-TTCNTT 06-07-2022 V/v tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh