Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 202/TB- TTTNMT 25-05-2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng khu đất Tinh dầu , khối 3 phường Vình Tại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Số 36/QC-ĐGHDVH 17-05-2022 Quy chế đấu giá
Sô 36/TB-DGHDVH 17-05-2022 Thông báo đấu giá
Số 183/TB-TTTNMT 12-05-2022 THÔNG BÁO Công khai lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng khu đất Tinh Dầu, khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
Số 35/QC-DGHDVH 11-05-2022 Quy chế cuộc đấu giá
Số 35/TB-ĐGHDVH 11-05-2022 Thông báo đấu giá tài sản
Số 807/QĐ-UBND 10-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất tại khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số 169/TB-TTTNMT 06-05-2022 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền cho thuê đất khu đất CQ4 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số 169/TB-TTTNMT 06-05-2022 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền cho thuê đất khu đất CQ4 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số 147/TB-TTTNMT 28-04-2022 THÔNG BÁO Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền cho thuê khu đất CQ4 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số 87/TB-STNMT 28-04-2022 THÔNG BÁO Về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
106/TB-TTTNMT 01-04-2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền cho thuê đất khu đất CQ4 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Thông báo số 95/TB-TTTNMT 18-03-2022 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền cho thuê khu đất CQ4 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Thông báo số 19/TB-ĐGHDVH 10-03-2022 Thông báo về việc bổ sung nội dung đối với Thông báo 18/TB-ĐGHDVH ngày 09/3/2022 và Quy chế cuộc đấu giá số 18/QC- ĐGHDVH ngày 08/3/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng .
Thông báo số 18/TB-ĐGHDVH 09-03-2022 Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê Lô đất C.C.1. tại khu tái định định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn,