Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thủ tục cấp giấy xả thải nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 M3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 M3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Submitted by TTCNTT TN&MT on 24 August 2018
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
Mau giay to 04 theo TT so 27.doc 499.5 KB

7. Thủ tục cấp giấy xả thải nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 M3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 M3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

 

TT

Thông tin

Nội Dung

1

Quy định về hồ sơ

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 09 - Mẫu giấy tờ số 04).

2. Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 35, 36 - Mẫu giấy tờ số 04).

3. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

4. Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.

5. Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, báo cáo đó theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT (01 bản).

Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

 

2

Quy trình giải quyết

Thực hiện tương thự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này.

 

3

Thời gian giải quyết

Thực hiện tương tự theo Điều 20 Mục 5 Quy định này.

 

4

Phí, lệ phí

Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Mẫu giấy tờ số 05 đính kèm).