Skip to main content

hỏi về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với thửa đất ở tại Phường Tam Thanh TPLS

Tên của bạn
Hoàng Văn Toàn
Địa chỉ email
hoangtoanls63@gmail.com
Đất đai