Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

LỄ KÝ KẾT QUY TRÌNH PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

Từ thực tiễn giải quyết các vụ án dân sự về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 14 tháng 5 năm 2020 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ ký Quy trình phối hợp thực hiện công tác đo đạc thửa đất phục vụ giải quyết các vụ án về tranh chấp đất đai.