Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1872/QĐ-UBND 18-09-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
299/BC-SXD 17-09-2021 BÁO CÁO Kết quả thẩm định Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
2747/UBND-TNMT 17-09-2021 V/v công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn
260/TB-UBND 16-09-2021 THÔNG BÁO Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1508/QĐ-TTg 13-09-2021 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
564/TB-UBND 07-09-2021 THÔNG BÁO Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1764/QĐ-UBND 02-09-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1752/QĐ-UBND 31-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1752/QĐ-UBND 31-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1741/QĐ-UBND 30-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1725/QĐ-UBND 28-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
1735/QĐ-UBND 28-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1656/QD-UBND 19-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1602/QĐ-UBND 12-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
1595/QĐ-UBND 11-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
1569/QĐ-UBND 06-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
394/TT-UBND 20-07-2021 THÔNG BÁO Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1356/QĐ-UBND 10-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1364/QĐ-UBND 10-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1356/QĐ-UBND 10-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
số 1346/QĐ-UBND 07-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 1345/QĐ-UBND 07-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
số: 1338/QĐ-UBND 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
số: 1336/QĐ-UBND 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1332/QĐ-UBND 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng SơnLộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
số: 1334/QĐ-UBND 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1334/QĐ-UBND 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
số: 1332/QĐ-UBND 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
số 1335/QĐ-UBND 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1338/QĐ-UBND 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
số: 1282/QĐ-UBND 29-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
538/FLC-BĐT6 18-06-2021 Công văn v/v tài trợ chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn tỷ lệ 1/10.000
1000/SKHĐT-QLĐTNNS 14-06-2021 V/v thông báo về chủ trương thực hiện dự án theo đề xuất của Công ty cổ phần Đầu tư NNP
Số: 249 /BC-SKHĐT 11-06-2021 BÁO CÁO Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh, mở rộng dự án xây dựng khu dân cư mới tại khối 2 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng của Công ty cổ phần Vận tải, Thương mại Bảo Nguyên
số: 1105/QĐ-UBND 04-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 1082/QĐ-UBND 01-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Lộc Bình
số 407/BC-UBND 26-05-2021 BÁO CÁO Về việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng Khu liên hợp thể thao và Khu Giáo dục đào tạo tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
số 114 /NQ-HDND 21-05-2021 NGHỊ QUYẾT Thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 136/BC-SXD 21-05-2021 BÁO CÁO Về việc lập Quy hoạch chi tiết dọc hai bên trục tuyến quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
01/NQ-HĐND 21-05-2021 Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đình Lập
Số: 96 /TB-STNMT 21-05-2021 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp về nội dung Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025 (lần 3)
1701/QĐ-UBND 25-08-2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn