Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 249 /BC-SKHĐT 11-06-2021 BÁO CÁO Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh, mở rộng dự án xây dựng khu dân cư mới tại khối 2 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng của Công ty cổ phần Vận tải, Thương mại Bảo Nguyên
số: 1105/QĐ-UBND 04-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 1082/QĐ-UBND 01-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Lộc Bình
số 407/BC-UBND 26-05-2021 BÁO CÁO Về việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng Khu liên hợp thể thao và Khu Giáo dục đào tạo tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
Số: 136/BC-SXD 21-05-2021 BÁO CÁO Về việc lập Quy hoạch chi tiết dọc hai bên trục tuyến quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
01/NQ-HĐND 21-05-2021 Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đình Lập
Số: 96 /TB-STNMT 21-05-2021 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp về nội dung Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025 (lần 3)
số 114 /NQ-HDND 21-05-2021 NGHỊ QUYẾT Thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn