Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

GIỚI THIỆU


- Tên cơ quan: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ: Số 05, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn.

- Điện thoại: 02053.719.836

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn được đổi tên theo Quyết định số 229/QĐ-STNMT ngày 22/9/2016. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch, có trụ sở làm việc và được trang bị phương tiện cần thiết phục vụ công tác.

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng:

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường có chức năng thực hiện nhiệm vụ thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường; thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin, đo đạc và bản đồ và thực hiện các hoạt động theo năng lực hành nghề được cấp phép theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Xây dựng chương trình kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
2.2. Tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

- Xây dựng Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường hàng năm của tỉnh và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; Xây dựng, tích hợp, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của tỉnh;

- Cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường của tỉnh và phối hợp tổ chức công bố trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh;

- Tham gia kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh.

2.3. Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường ở tỉnh; hướng dẫn, giám sát, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.

2.4. Xây dựng, triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.5. Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp, dịch vụ, thu phí khai thác về thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.6. Thẩm định các dự án, đề án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.7. Tổ chức tập huấn, cập nhật các kiến thức và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho cơ sở và các đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương trình được duyệt.

2.8. Tổ chức xây dựng, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, đề tài, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.9. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

2.10. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện các chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

2.11. Tổ chức hoạt động dịch vụ và các nhiệm vụ do nhà nước giao hoặc đặt hàng gồm:

- Thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ về ứng dụng công nghệ thông tin, theo quy định của pháp luật.

- Thành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa giới hành chính và các loại bản đồ chuyên đề theo quy định pháp luật;

- Hoạt động dịch vụ theo Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật.

2.12. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi của Trung tâm theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.

2.13. Thống kê, báo cáo về lĩnh vực Công nghệ thông tin và dữ liệu về tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trung tâm

Giám đốc:

Ông: Hoàng Văn Toàn

Điện thoại: 02053.717.742

Email: hvtoan@angson.gov.vn  

P. Giám đốc

Bà: Tống Thị Tuyết Lan

ĐT: 02053.719.859

Email:lanttt@langson.gov.vn

2. Các phòng trực thuộc Trung tâm

Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường có 02 phòng chức năng và 09 biên chế, thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Phòng Hành chính – Tổng hợp - Lưu trữ;

- Phòng Kỹ thuật và Phát triển công nghệ.