Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đề nghị cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) (hoặc điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH).

Submitted by TTCNTT TN&MT on 11 May 2018

Trình tự thực hiện :
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ nguồn thải CTNH nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét thẩm định.
Bước 3: Sau khi kiểm tra, xem xét nếu đủ điều kiện dự thảo văn bản trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
2. Các giấy tờ kèm theo Đơn
2.1. Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2.2. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu có).
Tất cả bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc.