Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Phòng Quản lý đất đai

Submitted by TTCNTT TN&MT on 9 March 2018

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Phòng Quản lý đất đai thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số: 66/QĐ-STNMT ngày 05/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

2. Nhiệm vụ

a) Về lĩnh vực đất đai

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt.

- Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định.

- Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất.

- Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tháo gỡ, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các trường hợp vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

b) Về lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám

- Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thẩm định chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ theo quy định.

- Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.

- Xây dựng ban hành các quy định về đo đạc, bản đồ và viễn thám trình cấp có thẩm quyền ban hành; tuyên truyền, phổ biến và triển khai việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh.

- Việc phối hợp với Sở Nội vụ và chính quyền các địa phương tổ chức thực hiện phân định địa giới hành chính, lập bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu địa giới hành chính, giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp.

- Tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thám trong nước và quốc tế để tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh; quản lý, tổ chức giám định, cấp Giấy phép theo quy định.

c) Tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.