Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Thanh tra sở

Submitted by Ban biên tập Sở TNMT on 20 January 2018

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Thanh tra Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số: 66/QĐ-STNMT ngày 05/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng: Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công tác theo dõi, thi hành pháp luật; theo dõi công tác giám định tư pháp.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường bao gồm: Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, đo đạc - bản đồ và viễn thám, các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng, trình ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Sở; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt.

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của các đoàn thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở và của Chánh Thanh tra Sở; tham mưu theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở thực hiện các kết luận, kiến nghị về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

b) Tổ chức công dân tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Sở; trực tiếp tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở;

c) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

e) Tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

g) Xem xét, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

h) Thực hiện công tác theo dõi, thi hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.