Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Thanh tra sở

Submitted by Ban biên tập Sở TNMT on 20 January 2018

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Thanh tra Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số: 148/QĐ-STNMT ngày 08/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc Strong công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu cho Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành:

- Thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Sở;

- Xây dựng, trình ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Sở; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của các đoàn thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở và của Chánh Thanh tra Sở;

- Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở thực hiện các kết luận, kiến nghị về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

b) Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Sở.

c) Công tác phòng, chống tham nhũng: thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập của công chức, viên chức trong cơ quan theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện công tác xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

đ) Tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

e) Thực hiện công tác pháp chế chung của ngành tài nguyên và môi trường; chủ trì triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

g) Chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức hội nghị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

h) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về công tác chuyên môn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

k) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trình Giám đốc Sở ký.