Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Văn phòng Sở

Submitted by Ban biên tập Sở TNMT on 20 January 2018

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Văn phòng Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số: 66/QĐ-STNMT ngày 05/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc Sở về  các nội dung: Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; văn thư, lưu trữ; hành chính, quản trị; pháp chế; cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; chính sách cán bộ, chế độ tiền lương, tiền công; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; phòng cháy chữa cháy; công tác dân vận; công tác thanh niên; công tác quân sự, tự vệ, an ninh, trật tự nội bộ; đối ngoại; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a) Về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ

- Xây dựng Đề án về tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; hướng dẫn, thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đề án vị trí việc làm, quy hoạch cán bộ của đơn vị chuyên môn thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình cấp thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; trưởng, phó trưởng phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện; Quyết định thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và môi trường; các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Tài nguyên và môi trường với các Sở, Ban, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động, vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổng hợp theo dõi kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập của từng cá nhân theo quy định; quản lý, hướng dẫn việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

- Thực hiện chế độ tiền lương, tiền công và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động; làm thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Sở.

- Xây dựng trình ban hành các quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính, tài sản của cơ quan, quy tắc ứng xử, quy chế quản lý cán bộ, công chức và quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan,...

b) Công tác phát hành, quản lý văn bản; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Sở

- Quản lý văn bản đi, đến; kiểm tra và giám sát về mặt hình thức, thể thức văn bản của Sở trước khi phát hành; tiếp nhận, phân loại và chuyển công văn đi, đến đúng quy trình, đảm bảo thời gian; lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Sở theo quy định.

- Quản lý, sử dụng con dấu của Sở theo quy định; thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ hàng tuần, báo cáo Giám đốc Sở.

c) Về công tác hành chính, quản trị

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của Sở; tổ chức truyền đạt các quyết định, ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tới các phòng, đơn vị có liên quan.

- Đầu mối phối hợp thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động công tác của Lãnh đạo Sở, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Tổ chức đón, tiếp khách khi được ủy quyền.

- Lập dự toán thu, chi, quyết toán tài chính hàng năm đối với nguồn kinh phí quản lý nhà nước của khối Văn phòng Sở (bao gồm nguồn ngân sách cấp, nguồn thu phí, lệ phí) theo quy định; tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định.

d) Công tác cải cách hành chính

- Thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Sở.

- Trực tiếp quản lý, phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở.

e) Công tác pháp chế

 Làm đầu mối chủ trì phối hợp cùng các phòng, đơn vị thuộc Sở lập, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường; thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác bồi thường của nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế; quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan.

g) Thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự cơ quan, phối hợp cùng chính quyền địa phương giữ gìn trật tự chung trong khu vực cơ quan; công tác phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh và cảnh quan cơ quan.

h) Tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.