Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở TNMT on 20 January 2018

 

cong So.JPG

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN


 
                - Địa chỉ: Số 05, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
                - Số điện thoại: (84) 02053.870.327
                - Số Fax:            (84) 02053.870.327
                - Email:              stnmt@langson.gov.vn