Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm địa chính

Submitted by Ban biên tập Sở TNMT on 26 September 2017
STT Thông tin Nội dung
1  Trình tự thực hiện
 
- Bước 1: Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra hồ sơ đủ điều kiện, viết phiếu hẹn trả kết quả.
- Bước 3: Chuyển phòng Đo đạc và Bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu tính đầy đủ, hợp lý, chính xác công trình, sản phẩm địa chính của Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân (có hoạt động liên quan đến công trình sản phẩm địa chính),
- Bước 4: Phòng Đo đạc và Bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở ký văn bản xác nhận.
- Bước 5: Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường, trả kết quả cho Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân.
 
2 Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp
3 Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần:
+ Quyết định phê duyệt Dự án (nếu có); Quyết định phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán; văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan quyết định đầu tư (nếu có).
+ Hợp đồng thi công hoặc văn bản giao nhiệm vụ thi công;
+ Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công lập (theo mẫu số 3);
+ Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm của đơn vị thi công lập (theo mẫu số 4);
+ Biên bản kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm lập (theo mẫu số 2);
+ Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của cơ quan kiểm tra (nếu có) lập (theo mẫu số 5);
+ Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có) và văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm của chủ đầu tư (nếu có);
+ Báo cáo về khối lượng phát sinh, những vướng mắc đã giải quyết so với Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán và văn bản chấp thuận những phát sinh, giải quyết vướng mắc đó của cấp có thẩm quyền;
+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công đoạn hoặc toàn bộ công trình lập tương ứng (theo mẫu số 6a hoặc 6b);
- Số lượng:  01 bộ hồ sơ.
 
4  Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc
5  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính  Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân.
6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đo đạc và Bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đo đạc và Bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
 
7 Phí, Lệ phí: Không.
8 Tên mẫu đơn - Mẫu số 01: Phiếu ghi ý kiến kiểm tra;
- Mẫu số 02: Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm;
- Mẫu số 03, Phụ lục 02: Báo cáo tổng kết kỹ thuật (của đơn vị thi công);
- Mẫu số 04, Phụ lục 02: Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (của đơn vị thi công);
- Mẫu số 05, Phụ lục 02: Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (của cơ quan thực hiện kiểm tra);
- Mẫu số 06a, Phụ lục 02: Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công đoạn công trình;
- Mẫu số 06b, Phụ lục 02: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, sản phẩm.
Quy định tại Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.
 
9 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính - Công trình sản phẩm Đo đạc và Bản đồ phải do tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ phù hợp với nội dung lĩnh vực hoạt động đã được cấp Giấy phép;
- Hồ sơ kiểm tra sản phẩm đo đạc và bản đồ cấp chủ đầu tư phải do cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ có thẩm quyền tại địa phương hoặc tổ chức được cấp phép hoạt động về lĩnh vực kiểm tra, nghiệm thu, thẩm định chất lượng công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ thực hiện.
Điều 5, Điều 8, chương II, Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động Đo đạc và Bản đồ.
 
10  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận.
11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động Đo đạc và Bản đồ.
- Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.
- Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ; Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ.
- Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.