Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

I. BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

1. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

- Thành phố Lạng Sơn: tải file

- Huyện Cao Lộc: tải file

- Huyện Lộc Bình: tải file

- Huyện Đình Lập: tải file

- Huyện Chi Lăng: tải file

- Huyện Hữu Lũng: tải file

- Huyện Văn Lãng: tải file

- Huyện Tràng Định: tải file

- Huyện Văn Quan: tải file

- Huyện Bình Gia: tải file

- Huyện Bắc Sơn: tải file

2 Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

- Huyện Lộc Bình: tải file

- Huyện Đình Lập: tải file

- Huyện Hữu Lũng: tải file

- Huyện Văn Lãng: tải file

- Huyện Tràng Định: tải file

- Huyện Bình Gia: tải file

- Huyện Bắc Sơn: tải file

- Huyện Văn Quan: tải file


II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Kế hoạch năm 2022

- Thành phố Lạng Sơn: tải file

- Huyện Cao Lộc: tải file

- Huyện Lộc Bình: tải file

- Huyện Đình Lập: tải file

- Huyện Chi Lăng: tải file

- Huyện Hữu Lũng: tải file

- Huyện Văn Lãng: tải file

- Huyện Tràng Định: tải file

- Huyện Văn Quan: tải file

- Huyện Bình Gia: tải file

- Huyện Bắc Sơn: tải file

2. Kế hoạch năm 2023

- Huyện Lộc Bình: tải file

- Huyện Đình Lập: tải file

- Huyện Hữu Lũng: tải file

- Huyện Văn Lãng: tải file

- Huyện Tràng Định: tải file

- Huyện Bình Gia: tải file

- Huyện Bắc Sơn: tải file