Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
Số: 931/QĐ-UBND 08/05/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án quản lý bền vững Rừng đặc dụng Mẫu Sơn, giai đoạn 2021-2030
số 100 /KH-UBND 05/05/2021 Kế hoạch KẾ HOẠCH Triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 04/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Nghị định NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Số: 03/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Nghị định NGHỊ ĐỊNH Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Số: 02/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Nghị định NGHỊ ĐỊNH Quy định về phƣơng pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Số 01/2021/TT-BTNMT 12/04/2021 Thông tư Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điểu chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Số: 1215/BTNMT-TĐKTTT 10/03/2021 Công văn V/v tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2020
Số: 05 /2021/NQ-HĐND 03/02/2021 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về việc giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 05 /2021/NQ-HDND 03/02/2021 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về việc giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 161/QĐ-BTNMT 27/01/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Số: 186 /VP-KT 16/01/2021 Công văn V/v bổ sung kinh phí thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Số: 02 /2021/ QĐ-UBND 15/01/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 72/QĐ-BTNMT 14/01/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020
Số: 01/2021/QĐ-UBND 12/01/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 43/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Thông tư Thông tư ban hành Quy chuẩn ký thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vo tuyến
Số: 151/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Nghị định NGHỊ ĐỊNH Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Số: 2772 /QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
Số: 2706 /QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035
Số: 17/2020/TT-BTNMT 24/12/2020 Thông tư THÔNG TƯ Quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Số: 2183/QĐ-TTg 21/12/2020 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số: 16/2020/TT-BTNMT 18/12/2020 Thông tư THÔNG TƯ Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào
Số: 16/2020/NQ-HĐND 14/12/2020 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi giải thưởng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn
Số: 09/2020/NQ-HĐND 14/12/2020 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
Số: 2559/QĐ-UBND 10/12/2020 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 15 /2020/TT-BTNMT 30/11/2020 Thông tư THÔNG TƯ Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia t lệ , 1.25000