Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 1008/STNMT-BVMT 19-05-2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022
Số 836/QĐ-STNMT 16-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất chế biến gỗ xanh - Thành An Greenwood
Số 95/TB-STNMT 13-05-2022 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đá vôi Lùng Khứ I, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số 197/BC-STNMT 29-04-2022 BÁO CÁO Về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các Dự án trọng điểm của tỉnh và giải quyết khó khăn, vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tháng 4/2022)
Số 840/STNMT-VPĐKĐĐ 27-04-2022 V/v rà soát, thống kê hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh
Số 61/KH-STNMT 20-04-2022 KẾ HOẠCH Học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Thông tư số 08 18-04-2022 THÔNG TƯ Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
Số 661/QĐ-STNMT 05-04-2022 Quyết định về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Số 64/STNMT-NKS 05-04-2022 V/v hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Sô 141/BC-STNMT 04-04-2022 Báo cáo về việc thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá quyền thuê lô đất C.C.1 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
63/TB-STNMT 04-04-2022 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ đá Gia Chanh, xã Quan Sơn và thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
Công văn số 587/STNMT-BVMT 28-03-2022 V/v phối hợp phát động cuộc thi “Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”
Quyết định số 518/QĐ-UBND 25-03-2022 Quyết định về việc công nhận thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V
Thông tư số 03 23-03-2022 Thông tư quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất
Cong văn số 550/STNMT-BVMT 22-03-2022 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022
Thông báo số 52/TB-STMT 22-03-2022 Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
Quyết định số 478/QĐ-UBND 18-03-2022 Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch thực hiện năm 2022 dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình”
Công văn số 300/UBND-KGVX 18-03-2022 Về việc thực hiện quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà
Quyết định số 168/QĐ-VPĐKĐĐ 18-03-2022 Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn
49/TB-STNMT 17-03-2022 Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn