Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
419/STNMT-QLTNNKS 08-03-2022 Về việc triển khai thực hiện việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT
419/QĐ-STNMT 15-12-2021 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn