Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 1649/STNMT-BVMT 01-08-2022 V/v xây dựng hướng dẫn thủ tục nghiệm thu đối với chính sách hỗ trợ đầu tư được ban hành tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND
Số 1850/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 20-07-2022 V/v hướng dẫn thực hiện kiểm tra, thẩm định, xác nhận chất lượng sản phẩm trích đo địa chính
Số 326/TTr-STNMT 18-07-2022 TỜ TRÌNH Về việc giải quyết thủ tục hành chính Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án Dự án xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan và Dự án bãi chôn lấp chất thải huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số 1529/STNMT-BVMT 18-07-2022 V/v hướng dẫn thủ tục môi trường đối với cơ sở y tế
1173/QĐ-UBND 13-07-2022 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 49/TB-CNVPĐKĐĐ 09-07-2022 Thông báo về việc nhận thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến mưc độ 3,4 trên địa bàn thành phố
Số 1456/STNMT-VP 08-07-2022 V/v phối hợp phổ biến công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế, bãi bỏ và hướng dẫn nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, U
Số 311/TTr-STNMT 07-07-2022 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị ban hành Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh
Số 45/2022/NĐ-CP 07-07-2022 Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Số 17/QĐ-UBND 07-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 1114/QĐ-UBND 30-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước, Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
960/QĐ-UBND 07-06-2022 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện của tỉnh Lạng Sơn
705/QĐ-UBND 19-04-2022 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyê
543/STNMT-VP 22-03-2022 V/v phối hợp phổ biến công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế, bãi bỏ và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
408/QĐ-UBND 11-03-2022 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ, Đăng ký biện pháp