Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 313/TB-STNMT 20-11-2023 THÔNG BÁO Kết quả thẩm định hồ sơ xin chấp thuận thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp
Số 1278/QĐ-UBND 15-08-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Số 468/QĐ-UBND 23-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số 625/TB-UBND 28-02-2023 THÔNG BÁO Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Số 64/TB-UBND 27-02-2023 THÔNG BÁO Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số 74/TB-UBND 20-02-2023 THÔNG BÁO Công bố công khai nội dung Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 220/QĐ-UBND 16-02-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Số 213/QĐ-UBND 15-02-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số 41/QĐ-UBND 12-01-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số 3899/BTNMTTCQLĐĐ 11-07-2022 V/v thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận
359/BC-SXD 02-10-2021 Kết quả thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 (Trình cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch của tỉnh)
số: 1105/QĐ-UBND 04-06-2021 QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiếtphường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 3676/VPCP-NN 02-06-2021 V/v báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019
Số: 856A/BC-UBND 19-12-2019 BÁO CÁO V/v giải trình kết quả thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Chi Lăng