Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 1695/STNMT-BVMT 05-08-2022 V/v khẩn trương triển khai, rà soát thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao năm 2022
Số 164/TB-STNMT 01-08-2022 THÔNG BÁO Về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Phúc, huyện Văn Quan
Số 299/CCBVMT-HCTH 26-07-2022 V/v cung cấp thông tin đăng tải chuyên mục “Xây dựng nông thôn mới” trên Trang thông tin điện tử
Số 89/KH-STNMT 26-07-2022 KẾ HOẠCH Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
Số 87/KH-STNMT 25-07-2022 KẾ HOẠCH Về việc triển khai tổ thức thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
Số 160/KH-UBND 13-07-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
Số 1440/STNMT-BVMT 07-07-2022 V/v hỗ trợ xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh tự hoại hợp vệ sinh gắn với thực hiện hoàn thành tiêu chí số 17 về Môi trường trong xây dựng NTM huyện Bắc Sơn.
Số 05/2022/NQ-HĐND 07-07-2022 NGHỊ QUYẾT Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 11/NQ-HĐND 07-07-2022 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
Số 11/NQ-HĐND 07-07-2022 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
Số 05/2022/NQ-HĐND 07-07-2022 NGHỊ QUYẾT Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 141/TB-STNMT 06-07-2022 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022
Số 80/KH-STNMT 30-06-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 146/KH-UBND 23-06-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025
Số 282/QĐ-UBND 12-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Số 2155/BTNMT-TCMT 27-04-2022 V/v hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT
Số 94/QĐ-ĐCT 14-04-2022 Quyết định Ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Số 318/QĐ-TTg 08-03-2022 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
Số 320/QĐ-TTg 08-03-2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
Số 245/UBND-KT 04-03-2022 V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phụ trách, chỉ đạo các xã, huyện, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022