Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 2176/STNMT-BVMT 14-09-2023 V/v đôn đốc các xã hoàn thiện hồ sơ thực hiện tiêu chí Môi trường trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Số 1906/STNMT-BVMT 14-08-2023 V/v phối hợp báo cáo thực hiện công tác hỗ trợ, giúp đỡ, huyện Bắc Sơn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025
Số 25/KH-STNMT 13-02-2023 KẾ HOẠCH Triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025
Số 20/KH-STNMT 07-02-2023 KẾ HOẠCH Về việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Số 2060/STNMT-BVMT 14-09-2022 V/v hướng dẫn một số nội dung thành phần Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số 1695/STNMT-BVMT 05-08-2022 V/v khẩn trương triển khai, rà soát thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao năm 2022
Số 299/CCBVMT-HCTH 26-07-2022 V/v cung cấp thông tin đăng tải chuyên mục “Xây dựng nông thôn mới” trên Trang thông tin điện tử
Số 89/KH-STNMT 26-07-2022 KẾ HOẠCH Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
Số 87/KH-STNMT 25-07-2022 KẾ HOẠCH Về việc triển khai tổ thức thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
Số 160/KH-UBND 13-07-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
Số 05/2022/NQ-HĐND 07-07-2022 NGHỊ QUYẾT Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 1440/STNMT-BVMT 07-07-2022 V/v hỗ trợ xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh tự hoại hợp vệ sinh gắn với thực hiện hoàn thành tiêu chí số 17 về Môi trường trong xây dựng NTM huyện Bắc Sơn.
Số 05/2022/NQ-HĐND 07-07-2022 NGHỊ QUYẾT Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 11/NQ-HĐND 07-07-2022 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
Số 11/NQ-HĐND 07-07-2022 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
Số 141/TB-STNMT 06-07-2022 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022
Số 80/KH-STNMT 30-06-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 146/KH-UBND 23-06-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025
Số 282/QĐ-UBND 12-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Số 2155/BTNMT-TCMT 27-04-2022 V/v hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT