Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 323 18-07-2022 Đơn khiếu nại
Số 137/TB-STNMT 06-07-2022 THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai
Số 139/TB-STNMT 06-07-2022 THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai
Số 136/BC-STNMT 06-07-2022 THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai
Số 138/TB-STNMT 06-07-2022 THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai
Số 1122/QĐ-UBND 01-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 và Thông báo số 266/TB-UBND ngày 17/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
Số 376/TB-UBND 01-07-2022 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với vụ việc Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh đã họp tư vấn ngày 17/6/2022
Số 125 22-06-2022 Đơn khiếu ông Lăng Văn Chỉ
Số 252 06-06-2022 Đơn phản ánh tố cáo Ông Triệu Minh Đào
Số 674/STNMT-NKS 08-04-2022 V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Quyết Thắng về tận dụng đất san lấp mặt bằng dự án làm vật liệu xây dựng.
Thông báo sô 153/TB-VPĐKĐĐ 16-03-2022 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
Thông báo số 151/TB-VPĐKĐĐ 16-03-2022 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
Thông báo số 157/TB-VPĐKĐĐ 16-03-2022 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
Thông báo số 152/TB-VPĐKĐĐ 16-03-2022 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
Công văn số 970/VP-BTCD 11-03-2022 Công văn về việc xử lý đơn của các ông: Trình A Ve, Trình A Đô, Trình A Khê
Quyết định số 119/QĐ-VPĐKĐĐ 08-03-2022 Quyết định về việc đình chỉ giải quyết tố cáo
Quyết định số 119/QĐ-VPĐKĐĐ 08-03-2022 Quyết định về việc đình chỉ giải quyết tố cáo