Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Kế hoạch số 46/KH-STNMT 24-03-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình
Kế hoạch số 46/KH-STNMT 24-03-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình
Quyết định số 410/QĐ-BTNMT 04-03-2022 Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia đến năm
Kế hoạch số 33/KH-STNMT 02-03-2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch sso 31/KH-STNMT 28-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030
325/QĐ-UBND 22-02-2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
39/KH-UBND 21-02-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2022
30/KH-BCĐ 17-02-2022 Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
291/QĐ-BTNMT 16-02-2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia g
số 01/TB-TĐTĐ 08-01-2022 THÔNG BÁO Kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại cuộc họp thẩm định các đồ án Quy hoạch và Nhiệm vụ quy hoạch
số: 2579/QĐ-UBND 31-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
số: 2580/QĐ-UBND 31-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 2578 /QĐ-UBND 31-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
590/BC-UBND 23-12-2021 BÁO CÁO Về việc xin chủ trương lập, điều chỉnh một số quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2096/QĐ-UBND 22-10-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000
2006/QĐ-UBND 09-10-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000
2005/QĐ-UBND 09-10-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm du lịch phía Tây Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2000
1979/QĐ-UBND 04-10-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
1872/QĐ-UBND 18-09-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
2747/UBND-TNMT 17-09-2021 V/v công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn