Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 261/QĐ-STNMT 12-10-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03 về xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Lạng Sơn thuộc nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Lạng Sơn
Số 729/QĐ-VPĐKĐĐ 11-09-2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn
Số 216/QĐ-STNMT 28-08-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 về thực hiện Tổng điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án Tổng điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên
Số 598/QĐ-VPĐKĐĐ 28-07-2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tiết và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn
Số 558/QĐ-VPĐKĐĐ 17-07-2023 QUYETBINH Phê duyt dir toán mua sam và K hocIi ha ch9n nhà thu gói thu: Mua sam may móc thit bi phiic vt.i cong tác chuyên mon
Số 172 a/QĐ-STNMT 14-07-2023 Quyết định về việc công bố, công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 33/TTr-BQLDA 28-02-2023 TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 về Điều chỉnh dự án Atlas tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án Điều chỉnh Atlas tỉnh Lạng Sơn
Số 15/KH-STNMT 06-02-2023 KẾ HOẠCH V/v xét duyệt, thẩm định Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022
Số 24/QĐ-STNMT 31-01-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 về Điều chỉnh dự án Atlas tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án Điều chỉnh Atlas tỉnh Lạng Sơn
Số 20/QĐ-STNMT 19-01-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03 về thực hiện Tổng điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án Tổng điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn t
Số 446/QĐ-STNMT 29-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 46 xã thuộc 3 huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình Lập tỉnh Lạng Sơn
Số 436/QĐ-STNMT 23-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
Số 431/QĐ-STNMT 19-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 46 xã thuộc 3 huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình Lập tỉnh Lạng Sơn
Số 905/QĐ-VPĐKĐĐ 12-12-2022 QUYET BN V vic Phê duyt kt qua bra ch911 nhã thu gói thu: Mua sm May d!nh v v tinh Stonex S850A GNSS phic i cong tác chuyên mon
Số 415/QĐ-STNMT 05-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 1 tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và gói thầu số 2 tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án điều chỉnh dự án Atlas tỉnh Lạng Sơn
Số 583/TTr-BQLDA 01-12-2022 TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Về xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, tư liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, tư liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 410/QĐ-STNMT 01-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 về xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, tư liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, tư liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 409/QĐ-STNMT 30-11-2022 Quyết định về việc gia hạn thời điểm đóng gói thầu tư vấn Kiểm toán độc lập thuộc Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 46 xã thuộc 3 huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập tỉnh Lạng Sơn (lần 02)
Số 407/QĐ-STNMT 28-11-2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Điều chỉnh dự án Atlas tỉnh Lạng Sơn”
Số 405/QĐ-STNMT 25-11-2022 Quyết định về Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thấu gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn, kinh phí vận hành, thay thế vật tư tiêu hao bảo trì bảo dưỡng 04 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục năm 2022