Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 1775/STNMT-QLĐĐ 15-08-2022 V/v góp ý kiến thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án Nhà thương mại Trường An
Số 398/BC-STNMT 29-07-2022 BÁO CÁO Đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn vốn đầu tư
Số 332/TTr-STNMT 19-07-2022 TỜ TRÌNH Về việc dự thảo kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 328/TTr-STNMT 18-07-2022 TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Đề án tuyên truyền, triển khai thí điểm mô hình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
Số 209/QĐ-STNMT 18-07-2022 Về việc công bố, công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 146/TB-STNMT 13-07-2022 THÔNG BÁO Công khai quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2021
Số 132/TB-STNMT 04-07-2022 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án Khu đô thị Thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
43/TB-TTDVĐGTS 12-10-2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
11-10-2021 THƯ MỜI QUAN TÂM
17-09-2021 THU* MOI QUAN TAM
40/TB-TTDVĐGTS 13-09-2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
414/BC-STNMT 28-08-2021 BÁO CÁO Về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các Dự án trọng điểm của tỉnh và giải quyết khó khăn, vướng mắc các Dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tháng 8/2021)
132/TB-TTCNTTTNMT 25-08-2021 V/v Cung cap dich vu tir van lap E-HSMT va danh gia EHSDT goi thau: Cung cap trang thiet bi phuc vu cong tac do dac ban do vanh dai bien gioi va cong tac chuyen mon.
133/TB-TTCNTTTNMT 25-08-2021 V/v Cung cap dich vu tir van tham dinh E-HSMT va ket qua lira chon nha thau goi thau: Cung cap trang thiet bi phuc vu cong tac do dac ban do vanh dai bien gicri va cong tac chuyen mon.
Số: 190 /QĐ-STNMT 11-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt danh mục mua sắm, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác đo đạc bản đồ vành đai biên giới và công tác chuyên môn
37/TB-TTDVĐGTS 01-09-0021 TÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN