Skip to main content

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 103/KH-STNMT 31-08-2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 263/BC-STNMT 12-05-2023 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030”
Số 68/BC-STNMT 14-02-2023 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030”
Số 19/KH-STNMT 07-02-2023 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Số 41/TB-STNMT 06-02-2023 Thông báo kết luận hội nghị đánh giá kết quả công tác chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường năm 2022, nhiệm vị năm 2023
Số 74/KH-STNMT 13-06-2022 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số tài nguyên và môi trường năm 2022
Số 31/KH-STNMT 28-03-2022 KẾ HOẠCH Về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số 43/KH-STNMT 11-03-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số 31/KH-STNMT 28-02-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030”