Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

   UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 80/TB-STNMT

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin

cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

          Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

          Thực hiện Công văn số 1020/VP-THCB ngày 19/3/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, cụ thể như sau:

          - Họ và tên: Chu Văn Thạch

          - Ngày, tháng, năm sinh: 19/08/1969.

          - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở.

          - Đơn vị công tác: Sở Tài nguyên và Môi trường.

          - Số điện thoại: 0949.873.569.

          - Hộp thư điện tử: cvthach@langson.gov.vn.

          Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được biết./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- TTCNTT TN&MT (Đăng trên website);

- Lưu: VT (NDN).

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Bùi Văn Côi