Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 M3/ngày đêm

Submitted by TTCNTT TN&MT on 24 August 2018
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
Mau giay to 04 theo TT so 27.doc 499.5 KB

5. Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 M3/ngày đêm

 

TT

Thông tin

Nội Dung

1

Quy định về hồ sơ

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Mẫu số 03 - Mẫu giấy tờ số 04).

2. Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất.

3. Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm trong trường hợp chưa có công trình khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động (Mẫu số 25, 26, 27 - Mẫu giấy tờ số 04).

4. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

5. Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo Phụ lục III - Mẫu giấy tờ số 03), với các nội dung chủ yếu sau: Chất lượng nguồn nước; loại nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô khai thác, thời gian khai thác, thời gian tính tiền, sản lượng khai thác cho từng mục đích sử dụng, giá tính tiền, mức thu tiền cho từng mục đích sử dụng; tính tiền cho từng mục đích sử dụng, tổng tiền cấp quyền khai thác, phương án nộp tiền cấp quyền khai thác và kèm theo các tài liệu để chứng minh.

6. Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, báo cáo đó theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT (01 bản).

Trường hợp chưa có công trình khai thác nước dưới đất, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

 

2

Quy trình giải quyết

Thực hiện tương tự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này.

 

3

Thời gian giải quyết

Thực hiện tương tự theo Điều 20 Mục 5 Quy định này.

 

4

Phí, lệ phí

Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Mẫu giấy tờ số 05 đính kèm).