Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Xóa đăng ký thế chấp

Submitted by TTCNTT TN&MT on 11 May 2018
STT Thông tin Nội dung
1  Trình tự thực hiện
 
- Bước 1. Tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở  nước ngoài, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài (gọi tắt là người xin xóa đăng ký thế chấp) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra hồ sơ đủ điều kiện, viết phiếu hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các bước tiếp theo.
- Bước 3. Văn phòng Đăng ký QSĐ đất thẩm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Bước 4. Văn phòng Đăng ký QSĐ đất chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả cho người xin đăng ký thế chấp.
2 Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp
3 Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần:
+ Đơn  yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu).
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Bản chính).
+ Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên thế chấp (Bản chính).
+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (Bản sao có chứng thực).
- Số lượng: 02 bộ hồ sơ
4  Thời gian giải quyết 03 ngày làm việc.
5  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính  Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở  nước ngoài, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài
6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Chỉnh lý trên Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 
8 Phí, Lệ phí: Xóa đăng ký giao dịch đảm bảo, mức thu: 20.000,0đ theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về  Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
 
9  Tên mẫu đơn  Mẫu số 03/XTC, Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất,  ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT- BTP- BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không.
11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Đất đai năm 2003;
- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;
- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;
- Thông tư số 20/2011/TTLT- BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Liên Bộ Tư pháp- Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;
- Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của  UBND tỉnh Lạng Sơn về  Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
*Ghi chú:
- Bổ sung: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;
- Sửa đổi, bổ sung: Trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; kết quả thực hiện; căn cứ pháp lý.
- Sửa đổi: Tên thủ tục; thời hạn giải quyết; mức thu phí, lệ phí; mẫu đơn, tờ khai.