Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Submitted by Vi Thị Thúy on 11 October 2017
STT Thông tin Nội dung
1  Trình tự thực hiện
 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét. Đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định.
- Bước 3: Tiến hành tổ chức thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược.
2 Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp
3 Thành phần, số lượng hồ sơ - Đối với hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (báo cáo ĐMC) chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng gồm:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng (theo mẫu quy định tại phụ lục 1.1 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT); bản báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được đóng thành quyển với hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc, nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại phụ lục 1.2 và phụ lục 1.3 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT)
+ Số lượng hồ sơ: (01) Văn bản đề nghị; (09) bản báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng; (09) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
+ Trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm báo cáo ĐMC và dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch so với số lượng tài liệu đã quy định.
- Đối với hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC chi tiết lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gồm:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (theo mẫu quy định tại phụ lục 1.4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT); bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lồng ghép nội  báo cáo ĐMC chi tiết (theo mẫu quy định tại phụ lục 1.5 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT)
+ Số lượng hồ sơ: (01) Văn bản đề nghị; (09) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lồng ghép nội dung báo cáo ĐMC chi tiết.  
+ Trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm số lượng dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch so với số lượng đã quy định.
- Đối với hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC rút gọn gồm:
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC rút gọn (theo mẫu quy định tại phụ lục 1.6 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT); bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lồng ghép báo cáo ĐMC rút gọn (theo mẫu quy định tại phụ lục 1.7 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT).
+ Số lượng hồ sơ: (01) văn bản đề nghị;  (05) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lồng ghép báo cáo ĐMC rút gọn.
 
4  Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc
5  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính  Tổ chức, cá nhân.
6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.
7 Phí, Lệ phí: Không.
8 Tên mẫu đơn - Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng (theo mẫu 1.1 - TT số 26/2011/TT-BTNMT)  
- Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức lồng ghép (theo mẫu 1.4 - TT số 26/2011/TT-BTNMT)
- Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn (theo mẫu 1.6 - TT số 26/2011/TT-BTNMT)
 
9  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản báo cáo kết quả thẩm định báo cáo ĐMC (theo mẫu 1.9 - TT số 26/2011/TT-BTNMT)  
10 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Bảo vệ môi trường 2005;
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.       
* Ghi chú:  
- Sửa đổi, bổ sung: Trình tự thực hiện; căn cứ pháp lý; cụ thể số lượng hồ sơ.
- Sửa đổi: Thành phần hồ sơ; Tên Mẫu đơn; Kết quả thực hiện thủ tục hành chính.