Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám

Submitted by Ban biên tập Sở TNMT on 26 September 2017
STT THÔNG TIN NỘI DUNG
a Trình tự thực hiện  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đến UBND tỉnh Lạng Sơn.
Khi nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân thì UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp dữ liệu viễn thám quốc gia cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác và sử dụng. Việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia thông qua hình thức hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản thỏa thuận giữa bên cung cấp với bên khai thác và sử dụng theo quy định của pháp luật.
Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu UBND tỉnh có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Thời gian thực hiện: Từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày làm việc trong tuần giờ hành chính.
- Địa điểm thực hiện: Số 01, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
b Cách thức thực hiện  chưa quy định
c Thành phần hồ sơ  Phiếu yêu cầu hoặc Văn bản yêu cầu
 d  Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn chậm nhất là bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, UBND tỉnh có trách nhiệm giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh đồng ý cung cấp hoặc không cung cấp dữ liệu cho tổ chức cá nhân.
 đ  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính  Tổ chức, cá nhân 
 e Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lạng Sơn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.
 g Kết quả thực hiện thủ tục hành chính  Văn bản đồng ý cung cấp hoặc hợp đồng cung cấp dữ liệu viễn thám.
 h  Lệ phí  Tại Biểu mẫu kèm theo
 i  Tên mẫu đơn, tờ khai  không quy định
 k  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính  không quy định
 l  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
- Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg.
- Thông tư số 70/2012/TT-BTC ngày 03/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.