Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
Số: 08/VBHN-BTNMT 10/08/2020 Thông tư Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Số: 06/VBHN-BTNMT 07/08/2020 Thông tư Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
Số: 07/VBHN-BTNMT 07/08/2020 Thông tư Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Số: 05/VBHN-BTNMT 07/08/2020 Quyết định Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Số: 1527/QĐ-BTNMT 10/07/2020 Quyết định Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số: 04 /VBHN-BTNMT 09/07/2020 Nghị định Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
Số 80/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Nghị định Nghị định Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, các nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
Số: 960/QĐ-TTg 07/07/2020 Quyết định Quyết định Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ
Số:1444 /QĐ-BTNMT 01/07/2020 Quyết định Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020
Số: 99/NQ-CP 24/06/2020 Nghị quyết Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
Số: 30 /2020/ QĐ-UBND 22/06/2020 Quyết định Quyết định Ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất...
số 1136/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 4 Điều 1 Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
Số 66/2020/NĐ-CP 11/06/2020 Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Số: 18 /2020/QĐ-TTg 10/06/2020 Quyết định Quyết định thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
Số: 748/QĐ-TTg 03/06/2020 Quyết định Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số 36/2020/TT-BTC 05/05/2020 Thông tư Thông tư Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất
Số 09/2020/QĐ-TTg 18/03/2020 Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải
Số: 1348/BTNMT-TĐKTTT 16/03/2020 Công văn Về việc hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
Số: 1182/BTNMT-TĐKTTT 09/03/2020 Công văn Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020
Số: 1182 /BTNMT-TĐKTTT 09/03/2020 Công văn Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020
số 26 /NQ-CP 05/03/2020 Nghị quyết Nghị quyết Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
Số: 552 /QĐ-BTNMT 04/03/2020 Quyết định Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số:01 /KH-BCHPCTT 26/02/2020 Kế hoạch Kế hoạch Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 18/2020/NĐ-CP 11/02/2020 Nghị định Nghị định số 18/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Số: 333 /QĐ-BTNMT 06/02/2020 Quyết định Quyết định Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường